Smokey Quartz

Fine choice Smokey Quartz crystals from Erongo, Namibia